Privacystatement

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met betrekking tot Villa Meddo, Hilgeloweg 2 14, 7140 BG in Winterswijk Meddo, villameddo.nl (hierna te noemen VM)

Grondslag verwerking persoonsgegevens

VM verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG. Op basis van deze verordening, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen:

Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten)
Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst/personeelsadministratie)
Doeleinden van verwerking

VM verwerkt uw persoonsgegevens voor:

De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
Relatiebeheer
Product- en dienstontwikkeling
Administratieve handelingen
Het aangaan van één of meerdere verbintenissen met VM of een van haar bedrijfsonderdelen, het opdracht geven tot de uitvoer van één of meer van bovenstaande handelingen aan VM of één van haar bedrijfsonderdelen impliceert het verstrekken van (uw) persoonsgegevens.

Bewaren gegevens

VM verwerkt uw gegevens in een database van VM. Deze is beveiligd volgens Europese normen.

Door (uw) persoonsgegevens voor deze doeleinden aan ons te verstrekken geeft u toestemming deze voor die doeleinden te verwerken. Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij het bezoeken van onze websites zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze websites worden gebruikt (cookies).

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU. Met de “derden” waar VM gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de vereiste verwerkingsovereenkomsten gesloten conform de AVG.

Gegevensbeveiliging

VM maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

VM maakt voor zijn websites gebruik van een internetbedrijf, dit bedrijf heeft de servers beveiligd volgens de geldende Europese veiligheidsnormen.

Cookies

VM maakt gebruik op haar websites van cookies:

Om de websites zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze websites, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de websites van VM.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. VM is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder VM vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

VM zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.


Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag VM vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u VM verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via mgdoedens@outlook.com

Na ontvangst van uw verzoek wordt getoetst aan wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. VM zal na bezwaar toetsen of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

VM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op onze website villameddo.nl.